top of page
Търсене
  • Снимка на автораMomchil Kolev

Какво знаем, но не осъзнаваме и не разбираме за заобикалящия ни свят?

Ще се опитаме да направим обзор и да погледнем по нов различен начин структурата на организма ни, след като се запознаем с научните новости и съставните на заобикалящия ни свят.

Всяка материална съставка си взаимодейства и оказва влияние върху всяка друга съставна на заобикалящия ни свят. В цялата ни образователна система горното не се коментира и не се изучава.

За да разсъждаваме, да си обясним и осъзнаем какво става и как протичат процесите в нас и около нас следва да си припомним и разберем от какво се състои заобикалящия ни свят:

1. Материя* - За образованите хора и физиците е факт и чрез доказателства е установено, че „материята съществува поне в два основни вида: вещева форма (маса при покой) и полева (импулсна) форма“. На това основание всеки предмет, живо същество – включително човешкият организъм (клетки, органи, тъкани и др.) освен вещева структура имат и полева – импулсна или информационна структура. Това се изучава още в средния курс на образованието ни.

- Материя е всичко, което има маса, обем, спин и заема място. Според Международно бюро за мерки и теглилки – материя е количеството субстанция, която е пропорционална на броя на изграждащите я частици, били те атоми, молекули, йони или други. Научно определение – това от което са съставени атомите и молекулите. Обикновената материя е всичко, съставено от елементарни фермиони, т.е. кварки и лептони. Бозоните (с маса в покой нула) определят полетата, което не се счита за обикновена материя.

- Думата вещество трябва да се разбира условно, защото различията между веществената и полева форма на материята са размити и в един момент престават да съществуват. За съжаление този факт към момента въобще не се приема, признава и разглежда от медицинска гледна точка.

- Материята може да се определи и като субстанцията, от която са съставени атомите и молекулите. Много от хората не осъзнават и не знаят, защото не се преподава (училища, университети и др.), а и не се изучава от какво се състои нашето тяло и заобикалящия ни свят.

2. Взаимодействия на материята – Всичко което става в Природата може да се обясни с 4-те типа взаимодействия между елементарните частици:

- силно ядрено;

- слабо ядрено;

- електромагнитно;

- гравитационно.

Всичко, което се случва във Вселената е взаимодействието на тези четири основни сили с материята – от делението на атома до зараждането на нови звезди. Всички ученици, студенти и преподаватели знаят, че най-бързата скорост е скоростта на светлината. Проф. Нажип Х. Валитов бе първият, който научно доказа и математически изчисли (1993-1998 г.), че скоростта на взаимодействието между гравитационното поле и електромагнитното поле е равна на скоростта на светлината на степен 900 млн. или – 299792,458900000000 км/сек, от което следва, че тя е практически безгранична. Това му е дало основание да твърди, че във Вселената съществува една единствена висша сила! В края на краищата, всъщност той твърди: – „Всичко е свързано във всичко!“. „Мисълта е материална и тя може мигновено да се засече от която и да е точка на Вселената.“ От горното следва, че всяка мисъл, действие … информация стига до която и да е точка на Вселената почти мигновено, та дори и до всяка клетка в организма ни. По инициатива на Ватикана изчисленията и твърденията му са възложени за проучване и впоследствие потвърдени от всички водещите световни научни общества, институти и университети, като и до днес те не са опровергани или отхвърлени. За съжаление това не се изучава, ползва и прилага никъде, поне не и в България, като не се коментира дори и в научните среди, та дори и в БАН. Проф. Нажип Валитов беше първият в света, който откри феномена на обратната осмоза, върху който днес се основава пречистването на питейната вода. Той и семейството му имат регистрирани над 800 публикации и 120 патента в САЩ, Русия, Азия и Европа.

3. Първите пет съставни са агрегатните състояния (Петте фундаментални състояния) на веществата, т.е. това, което виждаме:

3.1. Твърдо. Твърдите вещества са изградени от молекули, атоми и йони, между които действат много големи междумолекулни сили на привличане, които не позволяват на частиците да променят спонтанно взаимното си положение. Заради това твърдите вещества имат постоянни форма, обем и плътност. Ако частиците им са подредени то твърдите вещества са кристални, а иначе – аморфни.

3.2. Течно. Течностите са изградени от молекули, между които се образуват междумолекулни връзки (например водородни като при водата) и сили на взаимодействие, но те са слаби. Поради тази причина течностите имат постоянен обем, плътност, трудно свиваеми са и не се разширяват спонтанно, но нямат собствена форма и заемат тази на съда, в който се намират. Следователно при течно агрегатно състояние, веществата нямат постоянна форма, но притежават постоянен обем.

3.3. Газообразно. Газовете са изградени от молекули и атоми, които се намират на големи разстояния едни от други. Поради тази причина между тях не възникват междумолекулни връзки и сили на привличане, а се движат хаотично и свободно. Липсата на междумолекулни връзки е причината газовете да нямат постоянна форма. Голямото разстояние между частиците им, определя голямата им свиваемост и способността им да се разширяват спонтанно ако се поставят от малък съд в съд с по-голям обем. При газообразно агрегатно състояние, веществата нямат постоянен обем или форма.

3.4. Плазмено. Плазмата представлява частично или напълно йонизирани газове. Смята се, че е най-разпространеното агрегатно състояние във Вселената, защото дори и звездите са съставени от нея. Получава се при висока температура или при йонизиращи лъчения. Свойствата, които притежава са доста различни от останалите три агрегатни състояния.

3.5. Бозе-Айнщайнова кондензация. Бозе-Айнщайнова кондензация е специфично агрегатно състояние на веществата, което е представено главно от бозони при свръх ниски температури. Явява се кондензирано състояние на Бозе газа – газ, състоящ се от бозони и подчиняващ се на квантово механични въздействия.

Тези пет агрегатни състояния се наблюдават навсякъде около нас в ежедневието ни. Веществата могат да преминават от едно агрегатно състояние в друго, като това се съпровожда със скокообразно изменение на свободната енергия, плътността, ентропията и други основни физически характеристики.

4. Това, което не виждаме от заобикалящия ни свят, но го има – физическия вакуум, информацията, разума*:

4.1. Физически вакуум е шестата основна съставна и означава напълно лишено от вещество пространство. Всички материални обекти се разполагат в него. Никой не се съмнява в съществуването му.

4.2. Информацията е седмата основна съставна. Джон Арчибал Уилър (1911–2008г.), един от най-големите физици на съвременния свят казва: „В началния период от живота ми във физиката бях запленен от идеята, че „всичко на света е частици“. През втория период, от началото на 1950-те години, започнах да се придържам към възгледа за света като състоящ се от полета. Е, сега (1990-те) аз съм убеден "всичко – това е информация" ... (Wheeler J.A., 1998, «Geons, Black Holes & Quantum Foam: A Life in Physics». W.W. Norton & Company). Това символизира, че всеки предмет и събитие във физическия свят има за основа – като в болшинството от случаите се основава на нематериален източник и обяснение; накратко, че всички физически явления са основно информационно-теоретични ... (John A. Wheeler, 1990, «Information, physics, quantum: The search for links» in W. Zurek (ed.) «Complexity, Entropy, and the Physics of Information». Addison-Wesley.) Основателят на кибернетиката, Норберт Винер, говори за информация по следния начин: "Информацията не е материя и не енергия, информацията е информация." Ясно е, че той смята информацията за една от най-фундаменталните основи на света. Той уточнява: „Информация това е означение на съдържанието, получено от външния свят в процеса на нашето приспособяване към него, на приспособяване към него на нашите сетива. Процесът на получаването и използването на информацията е процес на нашето приспособяване към случайностите на външната среда и на нашата жизнена дейност в тази среда.“

4.3. Висшият или Вселенският разум е осмата съставна. „Форма на интелигентен разум" стои зад сътворението на Вселената. Това каза геният на нашето съвремие, английският физик Стивън Хокинг (1942-2018 г.), по време на своя лекция пред University of Cambridge, като уточнява: „ВЪВ ВСЕЛЕНАТА СЪЩЕСТВУВА ВИСШ РАЗУМ!“

Природата* се грижи за всеки от нас и ни е дарила с много неща, които не разбираме и не използваме за да имаме нормално и безпроблемно съществуване:

– незаменимите, дадени ни от природата блага са: Слънце, въздух, вода, храна, движение и всички други живи организми и неживи творения, и т.н. … .

– Според Хегел, ако една система е изградена да съществува като автономна, всяка намеса отвън, дори с цел да й се помогне, я обрича на гибел. Нашият организъм е автономна система, така че усилията ни трябва да се насочат към поддържането му, а не към решаването на проблемите му насилствено отвън.

– дарила ни е с основната съставна на организма ни – водата (65-75%), която е почти неизучена, непозната и неизползвана за ролята й в организма ни. Фармацията и всички останали научни дисциплини не са създали и към момента не съществуват препарати, които да структурират водата в организма ни, освен някои диуретици. Водата в организма ни е в четвърто състояние – колоидно, като притежава характеристиките на течен жив кристал. Проф. Джералд Полак учен от Вашингтонския университет декларира, че водата в организма ни има напълно различни свойства от водата в природата покрай нас. Четвъртото й състояние е между твърдо и течно. Има по-сложна структура и прилича на желе, изградена е от енергията на слънцето.

– Дарила ни е с една от синхрозиращите организма ни вълни – постоянната стояща вълна на Шуман в едно с хармониците й. Алфа ритмите й са отговорни за нормалната работа на сърцето и мозъка ни. Без тях е невъзможна дейността на епифизата, явяваща се едва ли не ръководител и регулатор на другите жлези с вътрешна секреция. Кой и къде ли я използва?;

– Честотата на природния звук от 432 Hz, който също така синхронизира дейността на органите и тъканите в организма ни и т.н. …

Предполага се, че планетата ни е на около 3,5 – 4,6 милиарда години. Ако приемем, че е средно на около 4 млрд. години излиза, че е съществувала – 126,144 трилиона секунди.

Бебетата се раждат с около 37,2 трилиона клетки.

Тук и сега не ще разглеждаме ламаркизма и дарвинизма, но според нас е малко съмнително, че човек е произлязъл от маймуната. Този простичък факт ни кара да се съмняваме в ежегодните „научни“ доказателства и открития (постоянно и богато финансирани), че ние – днешните хора имаме нещо общо с Неандерталеца (съвпадение на 5% с нашите гени) и откритият Хомо сапиенс (съвпадение на 2,5% с нашите гени), живял преди около 200 000 години (6 307 200 000 000 секунди) в пустинята Калахари.

Поне ние (НПО „ИНФОЗДРАВЕ” ) не сме в състояние (колкото и големи мечтатели и оптимисти да сме), и не сме убедени, че за да съществуваме днес в този вид и сега пред Вас – всяка секунда до сега са се самозараждали и са се конфигурирали по 20 000 специализирани клетки от организма ни (което е абсолютно невъзможно).

Да предположим, че американските учени, някои от които са Нобелови лауреати, са ни подвели в броя на клетките в организма ни и да ги намалим с 10 000 пъти, като приемем, че по две клетки са се самозараждали през тези 200000 години, пак фактите са си факти, а те пораждат много въпросителни. Чудно как тези клетки са предполагали и са узнавали за къде и кой орган, тъкан и система в човешкия организъм са предназначени:

- каква роля и функция ще изпълняват в тялото ни;

- как и с какво ще се хранят и отделят разпадните продукти от метаболизма си;

- в каква среда ще живеят – с или без кислород;

- как, с кого и как ще комуникират, включително и помежду си;

- чии заповеди ще изпълняват и кой на кого ще се подчинява, в каква ерархия ще съществуват … ;

- как и до кога ще се развиват;

- как ще се размножават;

- кой и как им е подавал тази информация и ги е структурирал по този им начин и т.н. … .

Клетките в организма ни се рециклират или обновяват постоянно:

- Клетките на червата се обновяват на всеки 3-5 дни;

- Клетките на кожата ни се обновяват на всеки 60-65 дни;

- Клетките на черния дроб се обновяват на всеки 3 години;

- Клетките на щитовидната жлеза се обновяват на всеки 4 години;

- Клетките на белия дроб се обновяват на всеки 4-5 години;

- Клетките на сърцето се обновяват на всеки 15-20 години;

- Клетките на мозъка се обновяват на всеки 25-30 години;

Никой до сега не е дал отговори на следните въпроси:

„Коя от тези супер умни и специализирани клетки, как е била проектирана, за да знае предварително още преди 200 000 години за кой мъжки или женски индивид е предназначена, ще е нужна и ще попадне?”

Все още на учените, без да коментираме лекуващите ни, не им е известно и не са наясно, защото над 500 изследователи от повече от 50 страни, търсят отговор на въпроса: „Как клетките образуват тъкани?“

Защо към момента все още не е открит нито един междинен индивид, който да доказва връзката ни с тези „уж“ наши прародители – Неандерталеца и Хомо сапиенс ?

Чудно ни е как бихте реагирали на факта, че други учени са установили, че сегашните хора имаме съвпадение на 50% с гените на банана?

Дори ученик от началния курс на образованието, основавайки се на гореизложеното би решил незабавно тази задача и отговорът ще е категоричен, че хората са по-близко до банана, отколкото до Неандерталеца или Хомо сапиенс!

119 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички